ข่าวดีอี เร่งสสช.สรอ.ทำกอฟเวิร์นเม้นท์ บิ๊ก ดาต้า ภาครัฐ - kachon.com

ดีอี เร่งสสช.สรอ.ทำกอฟเวิร์นเม้นท์ บิ๊ก ดาต้า ภาครัฐ
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
วันนี้ (13 มี.ค.) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากการประชุม แนวทางการดำเนินงานเรื่องกอฟเวิร์นเม้นท์ บิ๊ก ดาต้า (Government Big Data) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 มี.ค.61 ที่ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นั้น ได้ทราบว่าปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ยังไม่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งๆ ที่มีข้อมูลที่เกิดจากการทำงานของแต่ละหน่วยงานจำนวนมาก (บิ๊ก ดาต้า)ซึ่งข้อมูลดังกล่าว สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานโดยตรง และยังเป็นข้อมูลที่สนับสนุนให้หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนสำหรับใช้ประกอบการทำงานตามภารกิจและงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันให้มีความชัดเจนและตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้นได้ 

ดังนั้น การบูรณาการข้อมูลภาครัฐข้ามหน่วยงานทั้งระดับกระทรวงและระดับกรม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลบิ๊ก ดาต้า ของหน่วยงานและฐานข้อมูลกลาง (ดาต้า เซ็นเตอร์) จะทำให้เกิดการบูรณาการการทำงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เป็นการขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูล (Evidence Based) ในยุคที่โลกถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเช่นกัน ทั้งยังเป็นการเปิดเผยข้อมูล (โอเพ่น ดาต้า) ภาครัฐ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสของการทำงานภาครัฐ นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารราชการแผ่นดิน ลดความซ้ำซ้อน ประหยัดงบประมาณ ส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาประเทศด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงดีอี ได้มอบหมายให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) หน่วยงานในสังกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านข้อมูลสถิติของประเทศ ให้มีส่วนร่วมจัดทำ กอฟเวิร์นเม้นท์ บิ๊ก ดาต้า ภายใต้แนวคิดดาต้า เซ็นเตอร์ ทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด ในเบื้องต้นจะจัดทำในระดับประเทศ โดยการบูรณาการข้อมูลภาครัฐระดับกระทรวง กรม เพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลบิ๊ก ดาต้า ของภาครัฐ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับเจ้าของข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่สามารถนำไปใช้ในการบูรณาการนโยบายของรัฐบาลให้ชัดเจนและตรงเป้าหมาย โดยมีการสนับสนุนจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. เกี่ยวกับการจัดทำระบบ Data Bast, Hard ware และ Soft ware ที่มีมาตรฐาน รวมทั้งจัดระบบคลาวด์ เซอร์วิส ที่มีความปลอดภัย