ข่าวดีป้า ดันสถาบัน "ไอโอที-เอไอ-บิ๊กดาต้า" หนุนเศรษฐกิจดิจิทัล - kachon.com

ดีป้า ดันสถาบัน "ไอโอที-เอไอ-บิ๊กดาต้า" หนุนเศรษฐกิจดิจิทัล
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
วันนี้ (4 มิ.ย.) ที่โรงแรมควอเตอร์ ลาดพร้าว ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ ดีป้า กล่าวว่า ดีป้าเปิดตัว 3 สถาบันเพื่ออนาคตประเทศไทยเพื่อการขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่ สถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล สถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย และ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ โดยทั้ง 3 สถาบันจะมีบทบาทในการยกระดับเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อย ชุมชน ตลอดจนเครือข่ายในทุกภาคส่วนของประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านกระบวนการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 


โดยสถาบันไอโอทีและนวัตกรรมดิจิทัล จะเป็นแหล่งรวมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีครบวงจร มีพื้นที่ทดสอบนวัตกรรมดิจิทัลด้านไอโอที และเป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล โดยดีป้าได้ตั้งเป้าให้สถาบันไอโอทีฯ เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล มีเทคโนโลยีฐานไอโอที เป็นตัวเชื่อมผสานกับเทคโนโลยีอื่น ผลักดันให้เกิดวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Startup) ใหม่ๆ รวมถึงการต่อยอดเชิงธุรกิจด้านในหลายด้าน อาทิ AI, เทคโนโลยีเสมือนจริง, พัฒนาและออกแบบอุปกรณ์อัจฉริยะ, แอพพลิเคชั่นสำหรับเทคโนโลยี 5จี เป็นต้น จะกลายเป็นแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความซับซ้อนของไทยที่ทัดเทียมนานาประเทศได้ในอนาคต 

ทั้งนี้ ดีป้าได้จับมือกับสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) จัดตั้งสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรมดิจิทัล ต่อยอดให้เกิดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการ และให้คำปรึกษา สำหรับพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ ทั้งการให้บริการด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อการศึกษาเรียนรู้ ทดลองและทดสอบ สำหรับการศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ 

นอกจากนั้น ยังจัดให้เป็นสถานที่สำหรับการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการข้อมูล และไอโอที โดยได้รวบรวมคณะอาจารย์และผู้ฝึกอบรมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน เอไอ ชั้นนำในระดับประเทศ รวมถึงการเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยี สำหรับผู้สนใจเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านวิทยาการข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ให้แก่กำลังคนภายในประเทศ ทั้งกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มบุคลากรด้านเทคโนโลยีเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล