Contact - kachon.com

ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์

ท่าน พิทักษ์ อบสุวรรณ
พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล
พลเอก ดร.เดชา เหมกระศรี
พลเอก สมนึก ฉันทะ
พลตรี โกศล ชูใจ
พลตรี ศิริพงษ์ พุ่มพวง
พลเรือตรี ธัชพงษ์ บุษบง
พลตรี ชัยธัช สุวรรณกาญจน์
พลตำรวจตรี ชาญ วิมลศรี
พลตำรวจตรี เจริญ ศรีศศลักษณ์
พลตำรวจตรี พจน์ บุญมาภาคย์
พลตำรวจตรี ชัชรินทร์ สว่างวงศ์
พลตำรวจตรี เมธี รักพันธุ์
พันเอก(พิเศษ) ศิวุธ วะน้ำค้าง
พันเอก(พิเศษ) มหินท์ ตุงคะเศรณี
พันเอก(พิเศษ) ศิรณรงค์ หลวงเทพนิมิตร
นาวาเอก(พิเศษ) สมบูรณ์ ถ้วยจินดา
พันเอก เสกสรรค์ พรหมศักดิ์
พันเอก ศิโรตม์ สุขสวัสดิ์
พันตำรวจเอก จารุภัชร ทองโกมล
พันตำรวจเอก อนันต์ ลิมธงชัย
พันตำรวจเอก ธงชัย ศุขโชติ
พันตำรวจเอก ประจวบ ควรขจร
พันตำรวจเอก เทียนไท เรือนพระจัทร์
พันตำรวจเอก วราวุฒิ มนูธรรม
พันตำรวจเอก เอนก เมืองสมบัติ
พันโท พิสิษฐ์ จิตต์สนธิ
พันตำรวจโท อัฐพงศ์ จินดานิธิวัชร์
พันตำรวจโท พจนาจ งบพิมาย
พันตำรวจโท พงศ์ธร พงศ์รัชตนันทน์
พันตำรวจโท พีระฉัตร สาขา
พันตำรวจโท วรา พงษ์ศิริ
พันตำรวจโท นราวุฒิ รักษาวงศ์
พันตำรวจโท อัครพล จั่นเพชร
พันตำรวจโท วัชรพัฒน์ เรืองอัครนนท์
พันตำรวจโท สิทธิชัย ชัยเหมวงศ์
พันตำรวจโท นิวัติ สุวรรณสิงห์
พันตำรวจโท พลเชฎฐ์ วังเมือง
พันตำรวจโท ชุมชัย อัคลา
พันตำรวจโท ถนอม ดัชถยาวัตร
พันตำรวจโท สมจริง สาโถน
พันตำรวจโท สัมพันธ์ จั่นทอง
พันตำรวจโท สยาม ชื่นครุฑ
ร้อยตำรวจเอก จีรศักดิ์ เพชรแก้ว
ร้อยตำรวจเอก อนุรักษ์ รัตนามาศ
ร้อยตำรวจเอก อุทิศ จันทรประพันธ์
ร้อยตำรวจเอก สามารถ กลีบแก้ว
ร้อยตำรวจเอก ศราวุธ ตะดวงดี
ร้อยตำรวจเอก คงเดช ฟักเจริญ
ร้อยตำรวจเอก เดชชาติ จักจังหรีด
ร้อยตำรวจเอก ธานินทร์ เทพชารี
ร้อยตำรวจโท อัครวุฒิ จันทร์เจริญ
คุณจีรศักดิ์ บูรวัฒนะ
คุณบุญมา แซ่ลิ้ม
คุณสิทธิโชค รมณีย์กชกร
คุณสัจเกษม วงศ์วรรณไชย
คุณยุทธพงศ์ เจษฎาวนิชกุล
คุณวิรัช คงคาเขตร
คุณมนูญ พุฒทอง
คุณจันทร์ดาราอัปสร รัตนประสิทธิ์
คุณปรีชา รัตนประสิทธิ์
คุณสานิตย์ กาญจนเศรณี
คุณประพัฒน์ จันทร์วันเพ็ญ
คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์
คุณวิเชียร ประสิทธิ์
คุณหนุ่ย กาแฟโบราณมังกรบิน
คุณชุ้นคาวบอย ตลาดดอนหวายพลาซ่า
คุณจารุวัตร จันทร์โพธิ์ศรี
คุณสรยุทธ์ จุลเจริญนนท์

ทีมทนาย หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม

ทนาย สถาปนา รัตนประสิทธิ์
ทนาย สุรเดช จิตเพียรธรรม
ทนาย ยงเดช บุตรโรทัย

ที่ปรึกษาฝ่ายข่าว

นายจรัส พิบูลย์ปุญญโชติ
นายชาคร ห่อวโนทยาน
 

ที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิค

นายเลอพงษ์ แก้วพิพัฒน์
ด.ต.นพรัตนจีนหนู
 

ฝ่ายการตลาด

นายธงชัย ตะละภัฏ
นายกัน ตลาดพลู
 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

นายอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ)

บรรณาธิการบริหาร

นายอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ)

บรรณาธิการข่าวอาชญากรรม

นายอัครวุฒิ รัตนประสิทธิ์

บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ

นายนพรัตน์ มงคลวิเชียร(แว่น วัดอรุณ)

บรรณาธิการข่าวสังคม

นายวันชัย ลาภวิไลพงศ์(โต วัดอรุณ)

บรรณาธิการข่าวบันเทิง

นายชายนพ อิศราวุธกุล

บรรณาธิการข่าวพระเครื่องและศาสนา

นายจารุวัตร จันทร์โพธิ์ศรี

บรรณาธิการข่าวภูมิภาค

นายมติชน ชูทับทิม(อาร์ม แปดริ้ว)

ผู้สื่อข่าวอาชญากรรม

นายบัญชา ปานนิวัฒน์ หัวหน้าผู้สื่อข่าว
จ.ส.อ.สมเกียรติ ศุภกิจ หัวหน้าผู้สื่อข่าว
นายเรวัตร รัตนศักดิ์ไกวิล รองหัวหน้าผู้สื่อข่าว
นายกวี ส้มหวาน ผู้สื่อข่าว
นายสุชาติ ประสมสู่ ผู้สื่อข่าว
นายปิติพัฒน์ ธนพงศ์สินถาวร ผู้สื่อข่าว
นายวีรพล แซ่เล้า ผู้สื่อข่าว

ผู้สื่อข่าวตระเวน

นายอธินันท์ พรมหมื่นไวท (หัวหน้า)
นายเอกชัย รัตนโยธิน (หัวหน้า)
นายบุรินทร์ สมันตรัฐ ผู้สื่อข่าว
น.ส.อัสราภรณ์ จันทร์ดี ผู้สื่อข่าว
นายชาญ จันทร์ดี ผู้สื่อข่าว
นายบัญชร วรรณประเสริฐ ผู้สื่อข่าว
 

ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

นายรชต ปานนิวัฒน์ (หัวหน้า)
 
 
 
 
 
 

ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ

 
 
 
 
 
 
 

ผู้สื่อข่าวพระเครื่อง

นายชลัช ชมเจริญ หัวหน้าผู้สื่อข่าว
นายโชคชัย เห็นอภิธรรม ผู้สื่อข่าว

ผู้สื่อข่าวบันเทิง

นายทวี สูงหางหว้า หัวหน้าผู้สื่อข่าว
 

ผู้สื่อข่าวภูมิภาค

 
 

ศูนย์ข่าวประจำจังหวัด...

 
 

ดูแลเว็บ (Webmaster)

webmaster[at]kachon.com