ข่าวปส. ลงพื้นที่โคราชให้ความรู้ พ.ร.บ.นิวเคลียร์ฉบับแก้ไข - kachon.com

ปส. ลงพื้นที่โคราชให้ความรู้ พ.ร.บ.นิวเคลียร์ฉบับแก้ไข
ไอที

photodune-2043745-college-student-s

วันนี้ (3 มิ.ย.) น.ส.วิไลวรรณ ตันจ้อย เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.) เปิดเผยว่า ปส.ได้จดการสัมมนา “รู้เท่าทันกฎหมายนิวเคลียร์ อยู่อย่างปลอดภัยในยุค Thailand 4.0” ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมลำปลายมาศ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมและเสริมความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญและแนวปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 กันยายน 2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงหน่วยราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยหวังให้ทุกภาคส่วนสามารถปฏิบัติงานทางนิวเคลียร์และรังสีได้อย่างถูกต้อง เป็นตามกฎหมายและเกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยที่ผ่านมา ปส. ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวมาแล้วใน 3 ภาค ได้แก่ ภาคกลาง – กรุงเทพฯ, ภาคตะวันออก – ระยอง, ภาคเหนือ – ลำปาง และในการจัดแต่ละภาคมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก


น.ส.วิไลวรรณ กล่าวต่อว่า การเสวนาและการเปิดเวทีซักถามประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสัมมนาครั้งนี้ จะช่วยให้ทุกหน่วยงานเกิดความกระจ่างในการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ฯ ทั้ง 2 ฉบับได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปส. มุ่งมั่นพัฒนากฎหมายนิวเคลียร์เพื่อให้เกิดความทันสมัย นำมาซึ่งความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหวังช่วยลดภาระในการดำเนินงานให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเครื่องกำเนิดรังสีสำหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์ซึ่งไม่มี วัสดุกัมมันตรังสีเป็นส่วนประกอบ และใช้งานในสถานพยาบาลหรือสถานพยาบาลสัตว์อีกด้วยโดยหลังจากนี้ ปส. มีแผนลงพื้นที่จัดสัมมนาดังกล่าวเป็นครั้งที่ 5 ในพื้นที่ภาคใต้ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ หากท่านใดมีความสนใจแต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทาง ปส. จะได้ประมวลประเด็นถาม – ตอบ หรือ Q&A ของแต่ละภาค ไว้บนหน้าเว็บไซต์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ www.oap.go.th เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้และรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปพร้อมกัน.