ข่าวสวทช.-ก.เกษตรใช้ประโยชน์ข้อมูลสถานีวัดอากาศอัตโนมัติ - kachon.com

สวทช.-ก.เกษตรใช้ประโยชน์ข้อมูลสถานีวัดอากาศอัตโนมัติ
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
ดร.ณรงค์   ศิริเลิศวรกุล   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)   เปิดเผยว่า ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค-สวทช. ได้พัฒนาสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่วัดสภาพบรรยากาศเพื่อเก็บวัดข้อมูลการพยากรณ์อากาศ รวมทั้งเพื่อศึกษาสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศ  ข้อมูลที่วัดประกอบด้วย อุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม ทิศทางลม ปริมาณน้ำฝน และทิศทางของแสง สถานีฯ สามารถเก็บข้อมูลได้โดยไม่ต้องใช้บุคคลและสามารถเก็บข้อมูลจากพื้นที่ห่างไกล สามารถบันทึกข้อมูลและแสดงผลแบบ real-time ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และยังใช้พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการเชื่อมต่อของระบบเซนเซอร์ ส่วนระบบแบตเตอรี่ ส่วนบันทึกข้อมูล ทำให้สามารถใช้ได้กับสถานที่ที่ไฟฟ้าไปไม่ถึง
ล่าสุดสวทช.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในโครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (สถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ) โดยมอบหมายให้ เนคเทค เป็นผู้ดำเนินงาน เพื่อวิจัยและพัฒนาข้อมูลที่ได้จากสถานีวัดอากาศ มาใช้ให้ก่อประโยชน์ต่อวงการเกษตรกรรมของประเทศ รวมทั้งให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของสถานีวัดอากาศอัตโนมัติแก่หน่วยงานราชการที่มีความประสงค์จะใช้ข้อมูลดังกล่าว    ซึ่งความร่วมมือใน.ครั้งนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นความร่วมมืออย่างเป็นทางการหลังทำงานร่วมกันมากว่า 3 ปี   

 “เนคเทค ดำเนินการติดตั้งสถานีวัดอากาศอัตโนมัติจำนวน 122 สถานีครอบคลุมทั่วประเทศ สถานที่ติดตั้งส่วนใหญ่จะเป็นที่สำนักงานเกษตรจังหวัด เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขตำบล และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร สำหรับปีงบประมาณ 2561 ส่งมอบให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 102 สถานี เพื่อที่กรมฯจะได้นำข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศไปใช้เป็นประโยชน์และเผยแพร่ต่อภาคเกษตรกรรมของประเทศต่อไป โดยสามารถติดตามผลการทำงานของสถานีวัดอากาศอัตโนมัติ ผ่านเว็บไซต์ htpp://agritronics.nstda.or.th” ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าว

 ด้าน นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ความร่วมมือโครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตร (สถานีวัดอากาศอัตโนมัติ) พร้อมทั้งส่งมอบสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ จำนวน 102 สถานีให้กับกรมส่งเสริมการเกษตรในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและข้อมูลที่ได้จากสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติให้เกิดประโยชน์ต่อการเกษตรของประเทศ ได้แก่ ด้านการใช้ประโยชน์สำหรับตัดสินวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรด้านการปลูกพืช การดูแลรักษา เช่น การให้น้ำ การใส่ปุ๋ย การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช เป็นต้น ให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงมาวางแผนนโยบาย Thailand 4.0 และด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนในกระบวนการผลิตมุ่งเน้นการปรับรูปแบบการเกษตรในปัจจุบันไปสู่เกษตร 4.0 ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเกษตรที่ยั่งยืนต่อต่อประเทศและเกษตรกรต่อไป