ข่าวก.ดีอี โชว์ผลงานเปลี่ยนผ่านประเทศไทยด้วยดิจิทัล - kachon.com

ก.ดีอี โชว์ผลงานเปลี่ยนผ่านประเทศไทยด้วยดิจิทัล
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
วันนี้ (27 พ.ค.) ที่ The Glass House, Nai Lert Park กรุงเทพฯ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า พันธกิจในการใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนประเทศ นับเป็นเป้าหมายหนึ่งที่มีความสำคัญในการสร้างประเทศไทยยุคใหม่ที่เรียกว่า ดิจิทัลไทยแลนด์ ด้วยหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ ความทั่วถึงเท่าเทียม การพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งหลักการทั้ง 3 ประการนี้ ได้นำมาใช้อย่างสม่ำเสมอผ่านมาตรการทางด้านดิจิทัลต่างๆ ทั้ง 5 ด้าน เสมือนหนึ่งการสร้างเสาหลักของบ้านที่เรียกว่า ดิจิทัล ไทยแลนด์ 5 ประการ ประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่า “SIGMA” คือ 

1. Security การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 2. Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัล 3. Government การสร้างรัฐบาลดิจิทัล 4. Manpower การสร้างกำลังคนทางด้านดิจิทัล และ 5. Application การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้ทางด้านดิจิทัล ซึ่งทั้งหมดนั้นได้นำมาปรับใช้ในระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การพัฒนาทางด้านกำลังคน การพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักที่จะเป็นรากฐานการพัฒนาในโอกาสต่อๆ ไป รวมทั้งการพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ในภาครัฐ เป็นต้น


“ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการผลักดันและออกกฎหมายการจัดตั้งสำนักงานไซเบอร์ หรือสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สร้างระบบการดูแลมาตรฐานภาครัฐ ระบบทางด้าน IoT ระบบดาวเทียมในอนาคต การจัดทำแผนแม่บทดิจิทัลของอาเซียน และการสร้างแพลตฟอร์ม ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ทางด้านไซเบอร์” 

สำหรับปัจจัยสำคัญในการพัฒนา ดิจิทัล ไทยแลนด์ ด้วยหลักการ 3 ข้อ คือ 1. ความต่อเนื่องและการขยายผล 2. การพัฒนาคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะใหม่ ทักษะของการยกระดับ และทักษะของการปรับปรุงทางด้านดิจิทัลฝีมือแรงงาน 3. ความร่วมมือ 3 ประสาน นั่นก็คือ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เห็นภาพของการพัฒนาที่ผ่านมาของรัฐบาล รวมทั้งการบ้านที่รัฐบาลชุดปัจจุบันฝากไว้ เพื่อที่จะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อท้ายที่สุดประเทศไทยจะเดินไปสู่จุดที่เป็นเป้าประสงค์ นั่นก็คือ การพัฒนาประเทศไทยที่มีความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน