ข่าว"เทรนฟลิกซ์" แพลตฟอร์มอบรมครูออนไลน์ - kachon.com

"เทรนฟลิกซ์" แพลตฟอร์มอบรมครูออนไลน์
ไอที

photodune-2043745-college-student-s

รายงานข่าว จากเทรนฟลิกซ์( TrainFlix ) แจ้งว่า ได้ เปิดตัว เทรนฟลิกซ์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมการอบรมครูบนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเข้าถึงครูทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียม โดยสามารถเลือกหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ตามที่ตนเองสนใจ ด้วยจำนวนหลักสูตรที่ครบทุกช่วงชั้น (ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, การศึกษาพิเศษ) ครบทุกสาระเนื้อหา ครอบคลุมทุกรายวิชา (บูรณาการ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) ซึ่งอยู่บนมาตรฐานของคุรุพัฒนากำหนดไว้ โดยระบบอบรมครูออนไลน์จะรองรับในระบบ LMS (Learning Management System) , Interactive style และมีระบบปฏิบัติการการโต้-ตอบระหว่างวิทยากรและครูผู้เข้าอบรมอีกด้วยทั้งนี้เทรนฟลิกซ์ ถูกออกแบบมาเพื่อปัญหาในการอบรมครูในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเนื้อหาสาระของหลักสูตร, ด้านวิทยากร, ด้านกิจกรรมการอบรม เป็นต้น ซึ่งระบบการอบรมครูออนไลน์นี้สามารถกระจายการเข้าถึงหลักสูตรในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล และยังจัดให้มีการสอบวัดผลให้เป็นไปตามมาตราฐานการพัฒนาครูลดภาระค่าใช้จ่ายและงบประมาณของการเดินทางมาอบรมนำไปสู่การพัฒนาส่วนอื่น ๆ โดยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.trainflix.com