ข่าวปส.-จิสด้าพัฒนาระบบระบุพิกัดนิวเคลียร์และวิเคราะห์เหตุ    - kachon.com

ปส.-จิสด้าพัฒนาระบบระบุพิกัดนิวเคลียร์และวิเคราะห์เหตุ   
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
นางสาววิไลวรรณ  ตันจ้อย รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า ปส. ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า  พัฒนาระบบจัดการพิกัดนิวเคลียร์และรังสี โดยนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศซึ่งแสดงผลในลักษณะแผนที่ภูมิศาสตร์แบบออนไลน์ มาใช้ระบุพิกัด   สถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีภายในประเทศให้มีความละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น   ช่วยเสริมสมรรถนะการตรวจสอบสถานปฏิบัติการฯ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ ปส. ให้มีประสิทธิภาพ  เช่น มีความแม่นยำในการระบุตำแหน่งที่ตั้งของสถานปฏิบัติการฯและพื้นที่สำคัญโดยรอบ สามารถติดตามและประเมินความเหมาะสมในการประเมินความปลอดภัยเพื่อออกใบอนุญาต ทำให้ทราบข้อมูลวัสดุนิวเคลียร์และต้นกำเนิดรังสีที่อยู่ในการครอบครองของสถานปฏิบัติการต่าง ๆ 

ระบบนี้นอกจากจะช่วยให้บุคลากร ปส. สามารถค้นหาและทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานปฏิบัติการฯ ทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์อย่างสะดวกรวดเร็วแล้ว ยังสามารถนำข้อมูลทางภูมิศาสตร์มาประมวลผลและวิเคราะห์เหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งแจ้งเตือนออนไลน์ เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชน

นางสาววิไลวรรณ กล่าวว่า ปส. ตระหนักถึงความจำเป็นและสำคัญในการพัฒนาระบบตรวจตราและเฝ้าระวังภัยทางรังสีมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความปลอดภัยจากการนำพลังงานนิวเคลียร์และรังสี    มาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งที่ผ่านมา ปส. ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยทางรังสีในน้ำและอากาศ รวม     23 สถานี กระจายครอบคลุมไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ  ซึ่งปัจจุบันศูนย์เฝ้าระวังภัยเหล่านี้จะทำหน้าที่ร่วมกับระบบจัดการพิกัดข้างต้นร่วมด้วย 

ทั้งนี้ คาดว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบดังกล่าวโดยการเพิ่มข้อมูลทางประชากร สภาพภูมิอากาศ และการแจ้งเตือนให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีได้อย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ของประเทศไทย สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีของ ปส. ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล