ข่าวไทยคมเผยผลประกอบการปี 61กำไร 230ล้านบาท - kachon.com

ไทยคมเผยผลประกอบการปี 61กำไร 230ล้านบาท
ไอที

photodune-2043745-college-student-s

รายงานข่าวจาก บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย แจ้งว่า ผลประกอบการประจำปี 61 มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมทั้งสิ้น 6,008 ล้านบาท ลดลง 10.2% จาก 6,689 ล้านบาทในปี 60 โดยมีสาเหตุหลักจากราคาขายต่อหน่วยที่ลดลงตามแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมที่ชะลอตัว รวมถึงการลดลงของการใช้งานของลูกค้าในช่วงปี 60


โดยบริษัทมีกำไรสุทธิในปี 61 จำนวน 230 ล้านบาท ปรับตัวสูงขึ้นจากปี 60 ที่รายงานผลขาดทุนสุทธิที่ 2,650 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากการขายหุ้นบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) การลดลงของค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายหลังการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ดาวเทียมในปี 60 รวมถึงความสามารถในการจัดการค่าใช้จ่ายด้านการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพของบริษัท


นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยคม กล่าวว่า สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้ทำการศึกษาและพิจารณาปัจจัยทั้งด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และการแข่งขันในตลาด เพื่อกำหนดเป้าหมายระยะยาว ให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้กำหนดทิศทางธุรกิจ ดังนี้


ด้านธุรกิจดาวเทียม บริษัทฯ จะแสวงหารูปแบบการลงทุนดาวเทียมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกับพันธมิตรในต่างประเทศ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านการลงทุนและการพึ่งพาสัมปทานของรัฐ, ด้านธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับดาวเทียม บริษัท จะอาศัยจุดแข็งทางด้านการตลาดและวิศวกรรมในการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับบริการดาวเทียมและการสื่อสาร เช่น บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมให้เรือสินค้าและเรือขนาดใหญ่ บริการที่ปรึกษาการสร้างดาวเทียมด้านการสร้างสถานีดาวเทียม ด้านการทำตลาดและการขายดาวเทียม รวมถึงบริการออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสาร ทั้งที่เป็นระบบดาวเทียมและที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น และสำหรับด้านธุรกิจใหม่ บริษัทมุ่งพัฒนาธุรกิจใหม่ทางด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคต ทางด้านดิจิตอลเทคโนโลยี เพื่อนำมาพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่ในอนาคตของไทยคมเพื่อลดการพึ่งพารายได้จากดาวเทียมเพียงอย่างเดียว


ในส่วนของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ลาว เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (แอลทีซี) ในประเทศลาว มีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไม่นับรวม fixed line) ในระบบรวมทั้งสิ้น 1,488,196 ราย และยังคงมีส่วนแบ่งในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็น 56.1% ของตลาดรวม นอกจากนี้ ในเดือน มกราคม 62 แอลทีซีได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น จำนวน 500,000 หุ้น หรือคิดเป็น 100% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท วิมเปิลคอม จำกัด หนึ่งในผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศลาว ภายใต้เครื่องหมายการค้า “BEELINE” จากรัฐบาลลาว โดยการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ เป็นการช่วยเพิ่มโครงข่ายโทรคมนาคมของแอลทีซีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น