ข่าวดีแทค-แคท ทำสัญญาระงับข้อพิพาทร่วมกัน - kachon.com

ดีแทค-แคท ทำสัญญาระงับข้อพิพาทร่วมกัน
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
วันนี้ (10 ม.ค.) นางอเล็กซนาดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2562 ได้ลงนามเซ็นสัญญาระงับข้อพิพาทของบริษัทกับ พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม หรือ แคท (CAT) ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันเดียวกันได้มีมติอนุมัติให้ดีแทคเข้าทำสัญญาระงับข้อพิพาทกับแคทดังกล่าว เพื่อระงับข้อพิพาทที่ 2 บริษัท ได้เกิดขึ้นำจำนวนซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาของการดำเนินการภายใต้สัญญาสัมปทานซึ่งยาวนานกว่า 27 ปี และเพิ่งสิ้นสุดลงไปเมื่อวันที่ 15 ก.ย.2561
    
ทั้งนี้ ดีแทคตกลงชำระค่าตอบแทน เพื่อการระงับข้อพิพาทข้างต้นเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นกว่า 9,510 ล้านบาท โดยหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายการนี้ ดีแทคจะชำระค่าตอบแทนส่วนแรกจำนวน 6,840 ล้านบาท ให้แก่แคทก่อน ส่วนที่เหลือจะชำระเมื่อกระบวนการถอนคดีที่ค้างอยู่ในศาลเสร็จสิ้นลงแล้ว ตามรายละเอียดในสัญญาระงับข้อพิพาท โดยดีแทคเห็นว่าการชำระค่าตอบแทนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสภาพคล่อง และฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
  
โดยสัญญาระงับข้อพิพาทจะมีผลเป็นการระงับข้อพิพาทที่มีระหว่างกันตามที่กล่าวข้างต้นก็ต่อเมื่อรายการนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของดีแทคซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดของสัญญาระงับข้อพิพาทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยบริษัทจะแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบต่อไปโดยเร็ว
    
ด้านพ.อ.สรรพชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ แคท กล่าวว่า การชำระเงินของดีแทคจะแบ่งเป็น 2 งวดแต่ไม่สามารถตอบได้ว่างวดแรกจะได้ในเดือนใด เพราะเป็นเรื่องภายในของดีแทคซึ่งคาดว่าดีแทคจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ซึ่งจำนวนเงินงวดแรกตามที่ดีแทคแจ้ง 6,840 ล้านบาทนั้น หากสามารถบันทึกเข้ามาในปีนี้ได้ ก็จะทำให้แคทมีรายได้พิเศษเข้ามา 1 ราย ซึ่งจะเป็นผลให้ผลประกอบการในปี 2562 นี้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่คาดว่าจะมีรายได้ 45,000 ล้านบาท เป็นมากกว่า 52,000 ล้านบาท
    
อย่างไรก็ตาม ผลดีของการเซ็นสัญญาในการระงับข้อพิพาทดังกล่าวนี้ จะทำให้ทั้งแคทและดีแทคสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอนาคตจากข้อพาทที่มีร่วมกัน ซึ่งพูดตามตรงหากเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้แพ้ ก็อาจจะต้องรับภาระการชำระหนี้มากกว่ามูลค่าดังกล่าว และในแง่ของแคทนั้น ยืนยันว่า ไม่ได้ทำให้รัฐเสียประโยชน์ เพราะเรื่องดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ในสัญญายุติข้อพิพาท และสัญญาเช่าอุปกรณ์ไอที โครงสร้างพื้นฐานคลื่น 1800 และ 850 เมกะเฮิร์ตซ จำนวน 8,000 สถานีฐาน ซึ่งนอกจากแคทจะได้รับเงินในการยุติข้อพิพาทแล้ว ก็จะได้รับเงินจากดีแทคที่เช่าโครงข่ายของแคทปีละ 6,000 ล้านบาทด้วย