ข่าวทีโอที เปิด 'TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ'  - kachon.com

ทีโอที เปิด 'TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ' 
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
วันนี้ (11 ต.ค.) นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 บมจ.ทีโอที และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club กล่าวว่า โครงการ TOT Young Club เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ต้นกล้าประชารัฐ และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในการใช้ประโยชน์นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและสนับสนุนขยายตลาดให้กับชุมชน ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดย โครงการฯ ได้มีการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่ทั่วประเทศ ให้มีความรู้และทักษะด้าน ไอซีที และนำไปช่วย สนับสนุนชุมชนให้เข็มแข็ง รวมถึงเพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้เยาวชนไทยเป็นต้นกล้าประชารัฐที่จะเติบโตเป็นผู้ประกอบการยุค Digital ในอนาคต มีใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน ผ่านเยาวชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการทำตลาดทั้งผลิตภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวออนไลน์ผ่าน TYC e-Commerce เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายประเทศไทย 4.0
     


ทั้งนี้ ใน ปี 2561 โครงการ TOT Young Club ได้เปิดชุมชนใหม่ภาคกลาง จำนวน 2 ชุมชน แห่งแรกคือชุมชนจักสานบางเจ้าฉ่า จ.อ่างทอง และแห่งที่ 2 คือชุมชนบ้านห้วยมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ ภาคกลางยังมี โครงการ TOT Young Club ชุมชนเดิม 9 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านโพ จ.พระนครศรีอยุธยา ชุมชนตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี ชุมชนบ้านรางไม้แดง จ.ราชบุรี ชุมชนแม่กลอง จ.สมุทสงคราม ชุมชนเขาพระงาม จ.ลพบุรี ชุมชนถนนคนเดินปากแพรก-หนองขาว จ.กาญจนบุรี ชุมชนต้าน้ำโบราณ จ.สระบุรี ชุมชนถ้ำรงค์ จ.เพชรบุรี ชุมชนวิทยาลัยอาชีวะสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรีซึ่ง ทีโอที ได้สนับสนุน ต่อยอดสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
    


นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางมีทรัพยากรธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมเป็นที่รู้จักทั่วโลก ดังคำขวัญของจังหวัด “เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าว สับปะรด สวยสด หาด เขา ถํ้า งามลํ้านํ้าใจ” โดยเฉพาะเมืองหัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมและรู้จักของชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ต้องขอขอบคุณโครงการ TOT Young Club ของ ทีโอที และขอบคุณส่วนราชการในท้องถิ่นทั้งโรงเรียน ชุมชน และสื่อมวลชน ที่จะมีส่วนร่วมในการผลักดันชุมชนบ้านห้วยมงคล ให้เข็มแข็งสร้างเศรษฐกิจจากภายในประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งนับเป็นภารกิจสำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาด้านของการท่องเที่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นขยายตลาดสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน 
    


ทั้งนี้ ชุมชนบ้านห้วยมงคล พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลอุดมสมบูรณ์ไร่สับปะรด และนาข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน มีแหล่งท่องเที่ยวที่คนไทยรู้จักคือวัดห้วยมงคล เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทวด พระนามาภิไธย ส.ก. นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเอกชน คือ ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม ตลาดนํ้าในบรรยากาศย้อนยุครัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ ๖ จําลองสถานีรถไฟหัวหินซึ่งเป็นสัญลักษณ์สําคัญของเมืองหัวหิน และจําลองรูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารเก่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ สับปะรด ขนมปังชีสชีสเชคไส้สับปะรด สับปะรดกวน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอาหารทะเล เครื่องจักสานจากหวาย ไม้กวาดก้านมะพร้าว ไข่เค็มใบเตย ปุ๋ยอินทรีย์ และผ้าโขมพัสตร์ ผ้าพิมพ์ลายซึ่งเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักจนถึงวันนี้ เป็นเวลา 70 ปีแล้ว