ข่าวทีเซลส์ร่วมกระตุ้นธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ในไทยแลนด์แล็บ 2018 - kachon.com

ทีเซลส์ร่วมกระตุ้นธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ในไทยแลนด์แล็บ 2018
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
ดร.นเรศ  ดำรงชัย  ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือทีเซลส์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กล่าวว่า  ทีเซลส์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่สร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เติบโตเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ   ได้จัดงาน “Life Sciences & Bio Investment Asia” ขึ้นภายในงาน "ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล  2018 "  เพื่อผลักดันธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค   ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจในการทำให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางระดับโลก ในนวัตกรรมและการลงทุนด้านชีววิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือของทีเซลส์และผู้จัดงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล ทำให้ Life Sciences & Bio Investment Asia ในปีนี้ พัฒนาขึ้นอย่างเด่นชัด ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ หรือ ความร่วมมือจากผู้นำในอุตสาหกรรม จากโครงการ “Bio Pitch & Partner” เพื่อโปรโมทนวัตกรรม ด้านชีววิทยาศาสตร์และสร้างโอกาสให้บริษัท startup ได้พบกับนักลงทุนและผู้ซื้อเพื่อต่อยอดผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการจัด “Bio-Pharma Consortium” เพื่อหารือเรื่องสำคัญต่างๆ ในด้านอุตสาหกรรมชีวเภสัช นอกจากนี้ ทีเซลส์ยังสอดรับกับนโยบายยุคไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล  ซึ่งเน้น “Healthcare & Wellness” โดยจะเป็นหนึ่งในองค์การสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยและประชาสัมพันธ์ให้ประเทศไทยกลายเป็น “MEDICOPOLIS” หรือ โครงการเวชนคร จัดตั้งเขตพื้นที่พัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพแนวใหม่ของประเทศไทยเพื่อเป็นเขตให้บริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเพื่อบูรณาการการวิจัยและพัฒนายา เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้บริการ และเป็นโครงสร้างหลักในการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพของอาเซียน ซึ่งสามารถสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประเทศ 

สำหรับงานไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล  2018  เป็นงานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติ ด้านเครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสาตร์และการแพทย์  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2561  ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ