ข่าวก.ดีอี โชว์การใช้งานบิ๊กดาต้าพัฒนาประเทศ - kachon.com

ก.ดีอี โชว์การใช้งานบิ๊กดาต้าพัฒนาประเทศ
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
วันนี้ (16 พ.ค.) ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี กล่าวว่า กระทรวงดีอีได้นำเสนอผลการดำเนินงานในโครงการ “การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)” ต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงดีอี เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (บิ๊ก ดาต้า) ของทุกหน่วยงาน เพื่อจัดทำเป็นภาพรวม และแผนการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์เสนอคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐอย่างไรก็ตาม กระทรวงดีอีได้มีการนำเสนอผลงานจากการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของภาครัฐ เช่น 1. Big data analytics การพัฒนาโมเดลเพื่อคาดการณ์ความสามารถของบิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตรวัย 0-3 ปี ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลภาครัฐจาก 5 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง และกระทรวงดีอี โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) สร้างสูตรสำหรับคัดกรองพ่อและแม่ที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรให้มีคุณภาพที่ดีได้ทั้งนี้ จะมีการวิเคราะห์ลักษณะของเด็กใน 6 ปัจจัยหลัก เช่น สุขภาพ สมอง พัฒนาการ โดยแบ่งเด็กออกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างการเลี้ยงดูมาวิเคราะห์ฐานการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์สามารถทำนายปัญหาการเลี้ยงดูของพ่อและแม่รายใหม่ได้ตั้งแต่วันคลอด เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือกับพ่อและแม่ ให้สามารถเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ พร้อมสำหรับก้าวเข้าสู่เยาวชนที่ดีในอนาคตได้

2. การลดปัญหาการตัดไฟฟ้าจากการชำระเงินล่าช้า เป็นการใช้ AI จัดกลุ่มประชากรกว่า 3.3 ล้านครัวเรือน ตามพฤติกรรมการจ่ายค่าไฟและการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟจากการไฟฟ้านครหลวง เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการให้คำแนะนำช่องทางการจ่ายค่าไฟฟ้าก่อนที่จะโดนตัดไฟ ซึ่งเมื่อทราบกลุ่มคนที่โดนตัดไฟเป็นประจำ การไฟฟ้านครหลวงก็สามารถส่งเอสเอ็มเอสแจ้งเตือนให้ไปจ่ายค่าไฟฟาก่อนจะโดนตัดไฟ และผลที่ได้สามารถทำให้การไฟฟ้านครหลวงประหยัดค่าใช้จ่ายในการต่อมิเตอร์ไฟหลังจากผู้ใช้ไฟถูกตัดได้

3. การใช้ข้อมูลโซเชียล มีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นการใช้ AI ศึกษาความคิดเห็นของของนักท่องเที่ยวจาก Trip advisor เพื่อสกัดข้อความสำคัญจากความคิดเห็น และสร้างการแสดงผล (Visualization) เพื่อใช้ในการวางแผนจัดการการท่องเที่ยว การบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม หรือสถานที่ท่องเที่ยวเดิมที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวหนาแน่น

4. อุตุนิยมวิทยากับการบิน เป็นการทำนายลักษณะภูมิอากาศกับการเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยาน โดยการนำข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่มีอยู่มาทำการวิเคราะห์ด้วย AI เพื่อจัดกลุ่มลักษณะภูมิอากาศ และวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภูมิอากาศในปัจจุบัน โดยผลที่ได้สามารถช่วยให้ท่าอากาศยานมีข้อมูลลักษณะภูมิอากาศที่เป็นปัจจุบัน ทำให้เพิ่มศักยภาพในการจัดการการขึ้นและลงของเครื่องบินได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังนำข้อมมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา มาวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลการเกษตร หรือสาธารณสุขได้ว่าแต่ละปี และเดือนไหนท้องฟ้าจะเป็นแบบไหน เป็นต้น