ข่าว อีจีเอเชื่อมข้อมูลหลักประกันฯอิเล็กทรอนิกส์ - kachon.com

อีจีเอเชื่อมข้อมูลหลักประกันฯอิเล็กทรอนิกส์
ไอที

photodune-2043745-college-student-s

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA (อีจีเอ) เปิดเผยว่า จากการที่เริ่มอนุมัติให้มีการนำสังหาริมทรัพย์มาจดทะเบียนเป็นหลักประกันการชำระหนี้ต่อหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทางอีจีเอและหน่วยงานนำร่อง คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า กรมการปกครอง และกรมการขนส่งทางบก จึงมีแนวคิด เชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำมาเป็นหลักประกันซ้ำซ้อนสร้างความเสียหายต่อภาครัฐในระยะยาว


สำหรับในระยะแรก 5 หน่วยงานที่เป็นต้นทางของข้อมูล จะร่วมมือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันการชำระหนี้ของหน่วยงานต่างๆ ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานตามรูปแบบและแนวทางที่อีจีเอได้วางเอาไว้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน พร้อมร่วมกันกำหนดรายละเอียดรูปแบบข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลของผู้ที่มีส่วนได้เสียและประชาชนสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้หลังจากมีการพัฒนาระบบเสร็จสิ้นแล้ว จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับภาครัฐ และเอกชนผ่านโครงการนำร่องระบบดิจิทัลดังกล่าว และคาดว่าในอนาคตหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องใช้หลักประกันประเภทสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น