ข่าวปส.โชว์ความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ - kachon.com

ปส.โชว์ความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
วันนี้(12 กุมภาพันธ์ 2561) ที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ( ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้เครือข่ายอาเซียนตอมกับสหภาพยุโรป ซึ่ง ปส.ร่วมกับบริษัท ENCO จัดขึ้น โดยการสนับสนุนของ คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) สำหรับการเตรียมความพร้อมและรับมือในกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค และแนะนำหลักเกณฑ์การทำงานของระบบ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานระหว่างผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน

ดร. อัจฉรา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการแสดงศักยภาพ ความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมและรับมือในกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี อันจะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงเป็นการส่งเสริมและบูรณาการการทำงานร่วมกันด้านการประสานความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้เครือข่ายอาเซียนตอมในการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน

ทั้งนี้งานดังกล่าว จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 แบ่งเป็นสองกิจกรรม ได้แก่ การประชุม Kick-off Meeting on Enhancing Emergency Preparedness and Response (EP&R) in ASEAN Technical Support for Decision Making และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop on the Decision Support System (DSS) and their uses in EP&R Arrangements โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมาธิการยุโรป และบริษัท ENCO เป็นวิทยากร และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 40 คน จากประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน กว่า 10 ประเทศ