ข่าวชวนเด็กอาชีวะสร้างเกษตรอัจฉริยะจากแผนที่นำทาง - kachon.com

ชวนเด็กอาชีวะสร้างเกษตรอัจฉริยะจากแผนที่นำทาง
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
ดร.ดำรงค์ฤทธิ์   เนียมหมวด  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ สารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า  กล่าวว่า จิสด้า ได้ดำเนินกิจกรรมด้านระบบดาวเทียม เพื่อการนำทาง Global Navigation Satellite System (GNSS) มาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ  นอกจากนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญด้านประยุกต์ใช้งาน GNSS เพื่อยกระดับมาตรฐานของประเทศในด้านการขนส่ง  การจัดทำแผนที่มีความถูกต้อง การวางผังเมืองและเขตเศรษฐกิจ  อีกทั้ง จิสด้าได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรที่อยู่ในสถานะขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้อาชีพการเกษตรกร ไม่มั่นคง ลูกหลานมีแนวโน้มที่จะไปประกอบอาชีพอื่นแทน  จิสด้าจึงเห็นว่าการนำระบบ GNSS แบบพิกัดแม่นยำสูงมาประยุกต์กับเทคโนโลยีการเกษตรจะส่งผลให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน ประหยัดเวลาและแรงงาน ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดียิ่งขึ้น

จิสด้าจึงร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)หรือสนช. จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตรภายใต้“โครงการอาชีวะสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart-Precision Farming”  โดยรับสมัครนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ เข้ามาเรียนรู้ทางด้านการเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ GNSS

ทั้งนี้จะคัดเลือกทีมผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 30 ทีม ทั่วประเทศให้มาแข่งขันในเชิงนวัตกรรมด้าน GNSS  ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นเวลา 3 คืน 4 วัน ซึ่งตลอดระยะเวลาในการทำกิจกรรมนักเรียนจะมีโอกาสในการนำเสนอชิ้นงานการพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบ GNSS แบบพิกัดแม่นยำสูงเพื่อเป็นนวัตกรรมสู่ภาคการเกษตร อีกด้วย

นอกจากนี้ ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 จิสด้า กำหนดให้มีการจัดงานแสดงผลงานด้านนวัตกรรม GNSS การทดลองสิ่งประดิษฐ์การเกษตรกรรม Thailand 4.0  และตลาดนัดชุมชนในจังหวัดที่อยู่ในเขคระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักย่านนวัตกรรม ซึ่งจะทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในการนำระบบ GNSS แบบพิกัดแม่นยำสูง มาใช้ประโยชน์และเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนความรู้สู่การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรต่อไป

สำหรับทีมที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ตุลาคม 2560   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 03-849-1680, 082-983-1970