ข่าวทึ่ง! โครงงานเกมยุ้งฉางแสนรักเรียนวิธีทำนา - kachon.com

ทึ่ง! โครงงานเกมยุ้งฉางแสนรักเรียนวิธีทำนา
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
จากโครงงานเรื่อง การพัฒนาเกม The Farmer’s Barn ยุ้งฉางแสนรัก โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมิเดีย  สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  นางสาวเจนจิรา แก้วศรีเมือง นางสาวฐิติมา โค้ดารงค์  นางสาวธนาภรณ์ เพาะทรัพย์เจริญ นายพิสุทธิ์ อูปแก้ว
นายวุฒิชัย ปัญญาสูง  และนายพีรพันธ์ แก่นสาร  โดยมี ผศ. ดร. อาษา ตั้งจิตสมคิด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงงานดังกล่าว ระบุว่า  จากการที่ได้พัฒนาเกม The Farmer’s Barn ยุ้งฉางแสนรัก บนระบบปฏิบัติการ Windows และ Android โดยใช้  ARSA Framework เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาเกม เนื้อหาของเกมเกี่ยวข้องกับการทำนาของคนไทย  เริ่มตั้งแต่ไถนาพรวนดิน เพาะต้นกล้า ดำนาปลูกข้าว ดูแลรักษาใส่ปุ๋ย และเก็บเกี่ยว  โดยประยุกต์ขั้นตอนเหล่านี้มาพัฒนาเป็นเกม The Farmer’s Barn ยุ้งฉางแสนรัก เพื่อให้ผู้เล่นเข้าใจถึงขั้นตอนการทำนา เรียนรู้สนุกสนานในรูปแบบของเกมและมีความรู้สึกที่จะหวงแหนอนุรักษ์การทำนาของไทย

เกมนี้ผ่านรอบแรกการประกวดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (National Software Contest – NSC19)  ปี พ.ศ. 2560 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท  และจดรหัสสิ่งประดิษฐ์ไทย  6016050791 รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   เลขที่ลิขสิทธิ์: 356198 รับรองโดยสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์