ข่าวกทปส.ดันโครงการต้นแบบทีวีชุมชนให้คนไทย - kachon.com

กทปส.ดันโครงการต้นแบบทีวีชุมชนให้คนไทย
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
วันนี้ (12 ส.ค.) นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) กล่าวว่า กทปส.ได้จัดทำโครงการต้นแบบทีวีชุมชน โดยเกิดขึ้นแล้วใน 3 พื้นที่ คือ มูลนิธิสื่อสร้างสุข (จ.อุบลราชธานี) พะเยาทีวีชุมชน (สมาคมสื่อชุมชนจ.พะเยา) และโครงการทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง (มูลนิธิรักษ์ไทย) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งก้าวในการออกแบบทีวีชุมชนที่มีพื้นฐานจากท้องถิ่น สามารถผลิตผลงานด้วยตัวของชุมชนเอง ก่อให้เกิดโมเดลทีวีชุมชนที่หลากหลาย สามารถนาเอาจุดดีของแต่ละที่มาเชื่อมประสานกันได้ โครงการต้นแบบโทรทัศน์ชุมชนถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของกสทช. โดยผ่านกลไกกองทุนฯ ที่ต้องการผลักดันการให้มีบริการโทรทัศน์ชุมชนในประเทศซึ่งถือเป็นหน้าที่ของ กสทช.

นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข ผู้ได้รับการสนับสนุนโครงการพัฒนาต้นแบบสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชนจ.อุบลราชธานี กล่าวว่า ทีวีชุมชนในจ.อุบลราชธานี เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการกระจายเสียงของประชาชนในพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื้อหาหลักจะเป็นเนื้อหาที่ได้จากการสำรวจของประชาชน อาทิ ข่าวท้องถิ่น ราคาพืชผล พยากรณ์อากาศ ข่าวอุบัติเหตุ การ์ตูน เพลง เป็นต้น ผ่านช่องทางวีเคเบิ้ลทีวี, ทีวีออนไลน์, Facebook Live หรือ Youtube ซึ่งอนาคจะเจรจากับ ThaiPBS และ NBT ในการออกอากาศทางทีวีดิจิตอลภาคพื้นที่ และปัจจุบันได้ต่อยอดสร้างความยั่งยืนให้กับสถานีต้นแบบ คือ ส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนในรูปแบบอีคอมเมิร์ซ ซึ่งแนวคิดทั้งหมดหวังให้เกิดการส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ยกระดับจังหวัดให้เกิดการพัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่างานด้านระบบทีวีชุมชน

นายชัยวัฒน์ จันธิมา สมาคมสื่อชุมชนจ.พะเยา ผู้ได้รับการสนับสนุน โครงการวิจัยและพัฒนาสถานีโทรทัศน์ชุมชน "พะเยาทีวี" กล่าวว่า สมาคมสื่อชุมชนจ.พะเยา ได้ผลักดันให้เกิดการพัฒนาต้นแบบสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการชุมชน “พะเยาทีวี” ขึ้น เพื่อทดลองปฏิบัติการจริง เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก รูปแบบรายการจะเน้นในส่วนของการรายงานข่าวภายในท้องถิ่น ข่าวการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม  อาชีพชุมชน  สิ่งแวดล้อม รายการสนทนา และรายการถ่ายทอดสดชุมชน เป็นต้น ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น ส่งผลให้เกิดการสร้างเครือข่ายชุมชน อาทิ เครือข่ายภาครัฐ จิตอาสา  เยาวชน รวมเครือข่ายประชาชน เป็นต้น เพื่อสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชุมชนให้มีบทบาท และสนับสนุนการเป็นเจ้าของสื่อโทรทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ เกิดการรักถิ่นฐาน กลับมาพัฒนาพื้นที่ในอนาคต

นายประสาร สถานสถิตย์ มูลนิธิรักษ์ไทย ผู้ได้รับการสนับสนุน โครงการทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง กล่าวว่า ที่ผ่านมาโครงการได้เริ่มสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิดร่วมทำ เสริมทักษะการสื่อสารในรูปแบบ Mobile Journalist (Mojo) และ Backpack Journalist เพื่อให้ชุมชนสามารถผลิตสื่อด้วยตนเอง เกิดความคล่องตัวในการทำงาน และสามารถผลิตสื่อที่เป็นความต้องการของชุมชน เข้าถึงวิถีชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมทั้งเสริมทักษะกระบวนการผลิตสื่อ ปลูกฝั่งด้านจริยธธรรม จรรยาบรรณของการเป็นสื่อ ให้ความรู้ในรูปแบบของนิเทศศาสตร์ชุมชน มุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในจ.พังงา  กระบี่ และภูเก็ต ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนท้องถิ่นอันดามัน 

นอกจากนี้ ยังพัฒนาศักยภาพของชุมชน เน้นการสื่อสารให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในพื้นที่อันดามัน สร้างฐานเครือข่ายการจัดการด้านภัยพิบัติ สามารถติดตามสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้อย่างใกล้ชิด และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถคุ้มครอง ป้องกัน สร้างระบบชุมชนเข้มแข็ง  อันเป็นการจัดการทรัพยากรของชุมชน สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ซึ่งเราต้องการให้เกิดแนวคิดในการเปลี่ยนจากชาวชุมชนอันดามันให้ทุกคนกลายเป็นสื่อ เช่น ประชาชนสามารถรายงานข่าวสภาพอากาศได้ตลอดเวลาผ่านเครือข่าย Facebook Live เป็นต้น และเชื่อว่าต่อไปชุมชนจะรู้จักรักบ้านเกิดและพยายามพัฒนายกระดับชุมชนของตัวเองให้ดีขึ้นได้แน่นอน