ข่าววช.เปิดโลกงานวิจัย4มหาวิทยาลัยต่อยอดใช้จริง - kachon.com

วช.เปิดโลกงานวิจัย4มหาวิทยาลัยต่อยอดใช้จริง
ไอที

photodune-2043745-college-student-s
                 วันนี้(17 กค.60) ศาสตราจารย์นายแพทย์ สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เปิดเผยว่า จากการที่พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้มีข้อสั่งการให้หาแนวทางในการส่งเสริมงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์และสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม   วช.  สำนักนายกรัฐมนตรี และมหาวิทยาลัย ทั้ง 4แห่ง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผลงานวิจัยในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ  จึงได้ร่วมกัน  จัดงาน “ตลาดนัดเปิดโลกงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้” ขึ้นโดยการรวบรวมผลงานวิจัยต่าง ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดการดำเนินการในเชิงพาณิชย์ หรือนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูงแต่ละกระทรวง ตลอดจนสถาบัน องค์กร และหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการผลักดันขยายผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการนำไปสู่การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยไปใช้ประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์
                  ทั้งนี้จะนำเสนอผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ใน 3 กลุ่มเศรษฐกิจหลักที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยตามโมเดล “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นผลงานที่พร้อมจะใช้งานและขยายผลได้ จำนวน 110 ผลงาน ใน 3 กลุ่มเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจฐานชีวภาพ, เศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจสร้างสรรค์   ซึ่งงาน “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพบผู้ใช้” จะจัดขึ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่ ห้อง World Ballroom ชั้น 23  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  โดยได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา เป็นประธานเปิดงาน เวลา 09.00 น. 
                   สำหรับผลงานวิจัยที่นำเสนอ อาทิเช่น ชีวภัณฑ์กำจัดผักตบชวาจากเชื้อรา ผลิตภัณฑ์พลาสติกฐานเทอร์โมพลาสติกจากแป้ง ข้าวสำหรับป้องกันโรคและเวชสำอาง นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารสำหรับผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์หน้ายางล้อรถประหยัดพลังงาน  ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมจากยางพารา แถบวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับจากปัสสาวะ วัคซีนภูมิแพ้มาตรฐานสากล พลังงานจากชีวมวลในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ระบบเฝ้าระวังติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นป่าสงวน ระบบสมองกลฝังตัวติดตามตรวจสอบรถขนส่งสาธารณะประจำทางขนาดเล็ก โปรแกรมสำหรับหูฟังแพทย์ทางไกล ชาข้าวพื้นเมือง แอปพลิชันช่วยในการออกแบบลายผ้าบาติก เกลือหวานปัตตานี  เป็นต้น 
                   นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามสัญญา/ความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัย และบริษัท/หน่วยงานผู้ใช้ผลงานวิจัยอีกด้วย